+380 (44) 495-04-05

+380 (97) 495-04-05  

 

Договір №____________ постачання природного газу

(для споживачів, що не є побутовими)

м. Київ «_____»______________201__ року

Дочірнє підприємство «КиївГазЕнерджи», ЕІС-код 56X930000000110M, (надалі - Постачальник), в особі директора Титаренка Артема Олеговича, що діє на підставі Статуту, та__________________________________________________________________________, ЕІС-код _________________________________________ (надалі – Споживач), в особі ___________________________________________________________________________________, що діє на підставі _________________________________________________ (далі по тексту разом іменовані Сторони, а кожна окремо - Сторона), уклали цей Договір на постачання природного газу для споживачів, що не є побутовими та не відносяться до категорії споживачів, яких стосуються спеціальні обов"язки (далі - Договір) на наведених нижче умовах.

Сторони погодили, що при вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, а також при тлумаченні термінів, що вжиті у цьому Договорі, Сторони зобов"язуються керуватися Законом України "Про ринок природного газу", Правилами постачання природного газу, що затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2496 (далі – Правила постачання), Кодексом газорозподільних систем, що затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494 (надалі – Кодекс ГРС), Кодексом газотранспортної системи, що затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2493 (надалі – Кодекс ГТС), іншими нормами чинного законодавства України.

I.Предмет Договору

1.1. За цим Договором Постачальник зобов`язується передати у власність Споживачу в 2018 році природний газ (надалі - газ) в об’ємах і порядку, передбачених цим Договором, а Споживач зобов`язується прийняти та своєчасно оплатити Постачальнику вартість газу в розмірах, строки та в порядку, що передбачені цим Договором.

1.2. Річний плановий об’єм постачання газу становить _________________ тис. куб. м.

Середньодобові, місячні та квартальні планові об’єми постачання газу становлять:

Місяць

Об’єм, тис. куб. м. (середньодобовий)

Об’єм, тис. куб. м.

(місячний)

Об’єм, тис. куб. м.

(квартальний)

Січень

     

Лютий

   

Березень

   

Квітень

     

Травень

   

Червень

   

Липень

     

Серпень

   

Вересень

   

Жовтень

     

Листопад

   

Грудень

   

1.3. Передача газу за Договором здійснюється на межах балансової належності об"єктів Споживача відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування (надалі - пункти призначення).

1.4. Право власності на газ переходить від Постачальника до Споживача у пунктах призначення, що визначені у п. 1.3. цього Договору.

1.5. Споживач отримує послуги розподілу газу газорозподільними системами міста Києва у Публічного акціонерного товариства «Київгаз» (надалі – Оператор ГРМ) на підставі договору розподілу природного газу, яким регулюються правовідносини між Споживачем та Оператором ГРМ у частині розподілу/транспортування до пунктів призначення та обліку газу на них.

II.Умови постачання газу та порядок його обліку

 

2.1. Підставою для постачання газу Споживачу є сукупність наступних обставин:

2.1.1. наявність у Споживача договору транспортування/розподілу газу з Оператором ГТС/Оператором ГРМ (в залежності від того, підключений об’єкт Споживача до газотранспортної чи газорозподільної систем) та присвоєння Споживачу ЕІС-коду.

2.1.2. підтвердження в установленому порядку Оператором ГТС місячного об’єму постачання газу, виділеного для забезпечення потреб Споживача (надалі - підтверджені обсяги).

2.1.3. відсутності простроченої заборгованості Споживача перед діючим постачальником за поставлений газ за минулі періоди, що має підтверджуватися письмовою довідкою такого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.

2.2. Постачальник у визначений цим Договором період забезпечує постачання газу в пункти призначення в об’ємах, підтверджених Оператором ГТС, де передає газ Споживачу.

2.3. Місячний об’єм споживання газу Споживачем у пунктах призначення не повинен перевищувати підтверджений обсяг газу. Допускається відхилення споживання об’єму газу протягом розрахункового періоду (п. 4.4. цього Договору) + /- 5 % від підтвердженого обсягу газу.

2.4. Споживач та Постачальник мають право на перегляд та коригування протягом розрахункового періоду підтверджених обсягів газу в порядку, встановленому Кодексом ГТС.

Коригування (перегляд) планових місячних обсягів газу на 1 число розрахункового місяця здійснюється за письмовою заявою Споживача у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 15 календарних днів до початку розрахункового місяця.

Коригування (перегляд) планових місячних обсягів газу на 15 число розрахункового місяця здійснюється за письмовою заявою Споживача у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 6 робочих днів відповідно до 15 числа розрахункового місяця.

Коригування (перегляд) планових місячних обсягів газу на 25 число розрахункового місяця здійснюється за письмовою заявою Споживача у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 6 робочих днів відповідно до 25 числа розрахункового місяця.

2.5. За одиницю виміру об’єму газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів за Цельсієм, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

2.6. Об’єм переданого (спожитого) газу за розрахунковий період (пункт 4.4. Договору), що підлягає оплаті Споживачем, визначається на межі балансової належності між Оператором ГРМ та Споживачем на підставі даних комерційних вузлів обліку (лічильників газу), визначених в заяві-приєднанні до договору розподілу природного газу, укладеного між Оператором ГРМ та Споживачем, а також з урахуванням процедур, передбачених Кодексом ГРС.

2.7. Фактичний об’єм поставленого у розрахунковому періоді газу, що підлягає оплаті Споживачем, підтверджується підписаним між Постачальником та Споживачем актом приймання-передачі газу, що складається на підставі даних Оператора ГРМ та комерційних вузлів обліку газу.

Складання та підписання Сторонами актів приймання-передачі газу відбувається в наступному порядку:

2.7.1. Споживач, до 5 (п’ятого) числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати Постачальнику засвідчену копію акту наданих послуг розподілу (транспортування) газу за розрахунковий місяць, складеного між Споживачем та Оператором ГРМ/Оператором ГТС. В іншому випадку, для розрахунку вартості поставленого за цим Договором газу застосовуються дані Оператора ГРМ/Оператора ГТС про об’єм розподіленого (протранспортованого) Споживачу газу. Постачальник має право самостійно звернутись до Оператора ГРМ/Оператора ГТС для отримання даних про об’єм газу, розподіленого (протранспортованого) для Споживача протягом розрахункового місяця.

2.7.2. На підставі відомостей, отриманих в порядку, передбаченому пп. 2.7.1. цього Договору, Постачальник протягом трьох робочих днів готує, підписує у уповноваженого представника, скріплює печаткою та надає для підписання Споживачу два примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період.

2.7.3. Споживач, протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі газу, зобов"язується повернути Постачальнику один примірник акта приймання-передачі газу, підписаний уповноваженим представником Споживача, та скріплений печаткою (за її наявності), або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі газу.

2.7.4. У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі газу Споживачем, об’єм постачання (споживання) газу встановлюється Постачальником в односторонньому порядку, на підставі даних Оператора ГРМ/Оператора ГТС. Споживач в такому разі не позбавлений права звернутись до суду за вирішенням спору з приводу об’ємів спожитого газу. До прийняття рішення судом та набрання таким рішенням законної сили, об’єм спожитого газу та вартість послуг з його постачання встановлюється відповідно до даних Постачальника.

2.8. Акти приймання-передачі газу є підставою для остаточних розрахунків Споживача з Постачальником.

Відсутність у Споживача підписаних актів приймання-передачі газу не є підставою для порушення строку остаточного розрахунку, встановленого цим Договором (пункти 4.6. та 4.7) та не звільняє його від відповідальності за порушення цих строків.

2.9. Звірка фактичного об’єму спожитого за Договором газу на певну дату чи протягом певного календарного періоду здійснюється Сторонами на підставі даних комерційних вузлів обліку газу та інформації про фактично поставлений Споживачу об’єм газу згідно з актами приймання-передачі газу протягом десяти днів з дати пред"явлення письмової вимоги однією з Сторін.

III.Режим постачання та споживання газу

 

3.1. Споживання підтверджених обсягів газу протягом місяця здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи із середньодобової норми (далі - добова норма), яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів цього місяця та зазначена у п. 1.2. цього Договору, або згідно узгодженого сторонами графіку у випадку, якщо споживання здійснюється протягом місяця нерівномірно.

3.2. Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та, для недопущення перевищення фактичного об’єму споживання над підтвердженим обсягом газу в розрахунковому періоді, має самостійно та завчасно обмежити (в тому числі припинити) власне газоспоживання. При невиконанні цієї вимоги до Споживача можуть бути застосовані відповідні заходи зі сторони Постачальника, в тому числі примусове обмеження (припинення) газопостачання.

3.3. Постачальник має право оперативно контролювати об’єм споживання газу Споживачем, використовуючи базу даних Оператора ГТС, Оператора ГРМ та інформацію Споживача, а також самостійного контролювати об’єми споживання газу на об`єкті Споживача.

IV.Визначення вартості газу та порядок розрахунків

 

4.1. Розрахунки за поставлений Споживачеві газ здійснюються останнім за ціною _________ грн., крім того ПДВ 20 %, разом з ПДВ __________ грн. за 1000 (одну тисячу) куб. м.

[у разі відсутності договорів на транспортування і/чи розподіл – додати відповідні тарифи]

4.2. Ціна газу, встановлена у п. 4.1. цього Договору, може бути змінена у разі ринкового коливання цін на газ, зміни бази для нарахування ПДВ, а також інших змін у податковому законодавстві. Сторони домовились, що ціна газу може бути змінена Постачальником в односторонньому порядку шляхом письмового повідомлення Споживача про нову ціну та дату початку її застосування.

4.3. Визначена на основі ціни, встановленої у п. 4.1. Договору, вартість газу за розрахунковий період буде застосовуватись Сторонами при складанні актів приймання-передачі газу та при розрахунках Споживача за поставлений газ згідно з умовами Договору.

4.4. Розрахунковий період за Договором становить один місяць – з 7.00 години першого дня місяця до 7.00 години першого дня наступного місяця.

4.5. Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу (п. 4.1. Договору) на загальний об’єм поставленого у розрахунковому періоді газу, що визначений згідно з розділом II цього Договору.

Загальна сума вартості газу за цим договором складається із сум вартості місячних поставок газу.

4.6. Оплата вартості газу здійснюється Споживачем в наступному порядку:

4.6.1. Оплата вартості планового об’єму поставки газу здійснюється Споживачем до 25 числа місяця, що передує місяцю поставки на умовах 100 % попередньої оплати планового об’єму постачання газу, визначеного в п. 1.2. Договору.

4.6.2. Споживач самостійно розраховує суму платежу, виходячи з ціни газу на наступний розрахунковий період та відповідної величини планового об’єму газу, заявленого на наступний розрахунковий період. У разі відсутності інформації про ціну газу на наступний розрахунковий період до дати здійснення оплати Споживач розраховує суму платежу за ціною, що діяла у попередньому місяці.

4.6.3. У випадку недоплати вартості газу за розрахунковий період Споживач проводить остаточний розрахунок до 10 (десятого) числа місяця, наступного за розрахунковим.

4.6.4. У разі переплати Споживачем за фактично спожитий газ, сума переплати зараховується Постачальником в рахунок оплати газу в наступному розрахунковому періоді.

4.6.5. У разі збільшення в установленому порядку підтвердженого обсягу газу протягом розрахункового періоду Споживач здійснює оплату додатково заявлених об’ємів газу в п"ятиденний строк після збільшення цих об’ємів.

4.6.6. Датою оплати є дата зарахування коштів на рахунок Постачальника.

4.7. Оплата вартості газу за Договором здійснюється Споживачем грошовими коштами, що перераховуються на поточний рахунок Постачальника, зазначений в розділі ХІ цього Договору.

У разі бажання Споживача здійснювати оплату газу іншим способом, з метою уникнення дискримінації, Сторони погоджують такий спосіб шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору.

4.8. У разі виникнення у Споживача заборгованості за Договором, за домовленістю Сторін може бути укладений графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до цього Договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.

4.9. У разі відсутності узгодженого Сторонами графіка погашення заборгованості або договору про реструктуризацію заборгованості, Постачальник має право грошові кошти, отримані від Споживача за газ в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача за цим Договором відповідно до календарної черговості її виникнення.

4.10. Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості або договору про реструктуризацію заборгованості не звільняє Споживача від обов’язку належного виконання поточних зобов"язань за Договором, та не є підставою для звільнення Споживача від відповідальності за порушення строків оплати визначених умовами цього договору.

4.11. У разі відсутності узгодженого Сторонами графіка погашення заборгованості, його недотримання Споживачем, чи неналежної оплати останнім поточних платежів, Постачальник має право, в порядку, визначеному розділом VII Договору, припинити або обмежити постачання газу Споживачеві до повного погашення заборгованості.

4.12. У разі переплати за Договором сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок Споживача на його письмову вимогу протягом 6 місяців з дня отримання такої вимоги.

4.13. Податкові накладні та додатки до них оформлюються Сторонами в електронній формі, згідно з вимогами норм Податкового кодексу України та прийнятих на його виконання підзаконних нормативно-правових актів.

4.14. Звірка розрахунків за Договором здійснюється Сторонами протягом десяти днів з дати пред"явлення письмової вимоги однією з Сторін.

V.Права та обовязки Сторін

 

5.1. Постачальник зобов"язується:

5.1.1. Дотримуватись Правил постачання.

5.1.2. Виконувати умови цього Договору.

5.1.3. Забезпечувати постачання газу до пунктів призначення на умовах та в об’ємах, визначених Договором, за умови виконання Споживачем положень даного договору, дотримання Споживачем дисципліни відбору газу (розділ ІІІ цього Договору) та розрахунків за нього (розділ IV цього Договору).

5.1.4. Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного Споживачу об’єму газу за умови, що Споживач виконав власні обов`язки перед Постачальником щодо замовлення необхідного Споживачу об’єму газу.

5.1.5. Складати та погоджувати акти приймання-передачі газу в порядку, визначеному Договором.

5.1.6. Своєчасно повідомляти Споживача про перебування Постачальника в процесі банкрутства або ліквідації, про наявну процедуру або факт призупинення / анулювання ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, або про відсутність ресурсу газу. У разі настання вказаних обставин, обов’язок Постачальника щодо своєчасного повідомлення вважається виконаним з моменту опублікування (розміщення) відповідних оголошень (інформації) в засобах масової інформації або в мережі інтернет згідно вимог чинного законодавства.

5.2. Постачальник має право:

5.2.1. Отримувати від Споживача своєчасну плату за газ за ціною та в порядку, що визначені в розділі IV цього Договору.

5.2.2. Безперешкодного доступу працівників Постачальника (за умови пред`явлення службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку газу, що встановлені на об`єктах газоспоживання Споживача, для звірки даних фактичного споживання газу.

5.2.3. Ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання газу Споживачеві згідно з умовами цього Договору та відповідно до Правил постачання.

5.2.4. Визначати в порядку, передбаченому розділом II Договору, об’єм споживання газу Споживачем.

5.2.5. Укласти договір постачання газу з будь-яким споживачем та, за відсутності заборгованості споживача за газ перед діючим постачальником, поставити газ в періоді, наступному після періоду постачання газу діючим постачальником.

5.2.6. На повну та достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання газу.

5.2.7. Здійснювати звіряння фактичного об’єму спожитого газу на певну дату та/або протягом відповідного періоду, для чого має право негайного доступу до газоспоживаючих об’єктів та комерційних вузлів обліку газу Споживача після отримання останнім письмової вимоги про надання доступу до таких об’єктів.

5.3. Споживач зобов"язується:

5.3.1. Виконувати умови Договору.

5.3.2. Дотримуватись вимог Правил постачання.

5.3.3. Забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) газу на умовах, визначених Договором (розділ ІІІ цього Договору).

5.3.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати Постачальнику вартість поставленого газу на умовах та в обсягах, визначених Договором (розділ IV цього Договору).

5.3.5. Забезпечити допуск працівників Постачальника (за умови пред"явлення службового посвідчення) на власну територію, до газоспоживаючих об`єктів та комерційних вузлів обліку газу для звірки даних фактичного споживання газу.

5.3.6. Самостійно обмежувати (припиняти) споживання газу у випадках:

- порушення строків оплати за цим Договором;

- відсутності або недостатності підтвердженого обсягу газу, виділеного Споживачу;

- перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу газу без узгодження з Постачальником;

- відсутності укладеного договору постачання природного газу (у разі припинення або розірвання цього Договору);

- припинення або розірвання Договору.

5.3.7. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в ході газоспоживання, в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання газу та в разі фактичного припинення (обмеження) постачання газу.

5.3.8. У разі звільнення (в тому числі внаслідок відчуження) займаного об"єкта (приміщення), на який поширюються умови Договору, реорганізації, ліквідації (в тому числі шляхом банкрутства) та/або остаточного припинення користування газом Споживач зобов`язаний повідомити Постачальника та Оператора ГРМ не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення об’єкта (приміщення) та/або остаточного припинення споживання газу та надати заяву про розірвання цього Договору, а також здійснити оплату всіх видів платежів, передбачених цим Договором (в тому числі здійснити повний остаточний розрахунок за поставлений газ), до вказаного Споживачем дня звільнення об’єкта (приміщення) та/або остаточного припинення споживання газу включно.

У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Споживачем Постачальника про звільнення об’єкта (приміщення) та/або остаточне припинення споживання газу, Споживач зобов`язаний здійснювати оплату спожитого об`єктами газоспоживання газу та інших платежів, виходячи з умов цього Договору.

5.3.9. Негайно надавати доступ до газоспоживаючих об’єктів Споживача працівникам Постачальника (за умови пред`явлення службового посвідчення) для звіряння фактичних об’ємів споживання газу на комерційних вузлах обліку газу.

5.3.10. У разі, якщо Споживач відмовив Постачальнику в доступі до газоспоживаючого об’єкта Споживача, в результаті чого працівник Постачальника не здійснив звіряння фактичних об’ємів споживання газу на комерційних вузлах обліку, що завдало Постачальнику шкоди, Споживач зобов’язується відшкодувати завдану шкоду за власної згоди або на підставі рішення суду.

5.4. Споживач має право:

5.4.1. На отримання газу в об’ємах, визначених цим Договором, за умови дотримання взятих на себе за Договором зобов’язань, крім випадків припинення (обмеження) газопостачання відповідно до вимог цього Договору або чинного законодавства України.

5.4.2. На одночасне укладання декількох договорів постачання газу, якщо річний об’єм споживання газу Споживача перевищує 30 млн. куб. метрів.

5.4.3. На зміну в установленому порядку договірних величин споживання газу.

5.4.4. На безкоштовне отримання інформації про ціни Постачальника на газ та порядок оплати, нормативні та фактичні параметри якісних показників газу, величину його тиску в мережі.

5.4.5. Самостійно припиняти (обмежувати) споживання газу з дотриманням вимог чинного законодавства України, про що повинен письмово повідомляти всіх суб`єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори.

5.4.6. Вимагати поновлення постачання газу в установленому законодавством України порядку після усунення порушень і оплати вартості послуг по відключенню та підключенню газопостачання, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання Договору та з вини Споживача.

VI.Відповідальність Сторін

 

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов"язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. Відповідальність Споживача:

6.2.1. При невиконанні Споживачем вимог порядку проведення розрахунків, передбаченого розділом IV Договору, Постачальник має право в порядку, визначеному Правилами постачання та розділом VII Договору, припинити або обмежити постачання газу Споживачеві до повного погашення заборгованості.

6.2.2. У разі порушення Споживачем строків оплати, передбачених розділом IV Договору, Споживач сплачує на користь Постачальника, крім суми заборгованості, пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

6.2.3. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об"єм споживання газу за Договором буде менший від підтвердженого обсягу газу (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому Споживачем), Споживач сплачує Постачальнику неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості недовикористаного обсягу газу за розрахунковий період.

6.2.4. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм поставленого Споживачеві газу буде перевищувати підтверджений обсяг газу на цей період (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому Споживачем), Споживач сплачує Постачальнику штраф за перевищення обсягу постачання газу, що розраховується за формулою:

В = (Vф - Vп) х Ц х К, де:

В – розмір штрафу

Vф – об’єм фактично поставленого газу Споживачу протягом розрахункового періоду за Договором;

Vп - підтверджений обсяг газу на розрахунковий період;

Ц - вартість газу за Договором;

К - коефіцієнт, який дорівнює 0,1 (при цьому, якщо перевищення обсягу газу стало наслідком відмови в доступі до об"єкта Споживача, у результаті чого Постачальник не здійснив пломбування запірних пристроїв на газових приладах Споживача, або Оператор ГРМ/ГТС не здійснив обмеження (припинення) розподілу/транспортування природного газу Споживачу, або коли Споживач не обмежив (припинив) споживання газу на письмову вимогу Постачальника, коефіцієнт дорівнює 1).

6.3. Відповідальність Постачальника:

6.3.1. Постачальник несе відповідальність за майнову шкоду, заподіяну Споживачеві або внаслідок обмеження (припинення) постачання газу в пунктах призначення, що здійснене з порушенням установленого законодавством України порядку.

6.3.2. Постачальник не несе відповідальності перед Споживачем за порушення умов Договору, якщо доведе, що порушення виникло з вини Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили (розділ VIII Договору).

VII. Порядок зміни постачальника

 

7.1. Споживач має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, передбачених цим розділом Договору та Правилами постачання природного газу.

7.2. За відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим Постачальником, Споживач може ініціювати укладення договору постачання природного газу з новим постачальником. При цьому, існуючий договір постачання природного газу в частині сплати вартості отриманого природного газу та (у випадку нарахування) штрафних санкцій діє до повного виконання.

7.3. Зміна постачальника є безоплатною (крім випадків, коли така плата або компенсація прямо передбачена договором постачання із споживачем).

7.4. Споживач, який має намір змінити постачальника, повинен виконати свої зобов’язання по розрахунках за природний газ перед діючим постачальником (або укласти з ним графік реструктуризації заборгованості за природний газ, якого має дотримуватись) та підписати з ним угоду про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу з дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник, відповідно до пункту 4 цього розділу.

7.5. Повідомлення споживачем діючого постачальника про намір змінити постачальника повинно відповідати вимогам визначеним в Правилах постачання природного газу. З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу діючий Постачальник поставляє природний газ споживачу до останнього дня терміну дії існуючого договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання природного газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після розірвання (призупинення) договору з діючим постачальником, але за умови, що у споживача не буде простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.

7.6. Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим постачальником чи протягом цього періоду у споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед попереднім постачальником (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим постачальником тощо), або споживач не буде дотримуватись узгодженого графіка погашення заборгованості із попереднім Постачальником, останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, щодо припинення постачання природного газу споживачу-боржнику, у тому числі через Оператора ГРМ.

VIII.Порядок припинення (обмеження) та відновлення газопостачання

 

8.1. Споживач зобов"язаний припинити (обмежити) споживання газу у випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом ГРС, Кодексом ГТС, Правилами безпеки систем газопостачання, Правилами постачання та цим Договором.

8.2. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання газу Споживачу в разі:

- проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором;

- перевитрати добової норми (узгодженого графіка нерівномірної подачі газу) та/або місячного підтвердженого обсягу газу;

- розірвання цього Договору;

- відмови від підписання акта приймання-передачі газу без відповідного письмового обґрунтування;

- настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про ринок природного газу» та поширюються на споживачів, що не є захищеними відповідно до зазначених Правил.

- в інших випадках, передбачених Законом України "Про ринок природного газу", Кодексом ГРС, Кодексом ГТС, Правилами безпеки систем газопостачання.

8.3. За необхідності здійснення заходів з обмеження або припинення газопостачання Споживачу Постачальник надсилає Споживачу не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості – не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення повідомлення (з позначкою (повідомленням) про вручення) про необхідність самостійно обмежити чи припинити газоспоживання з певного періоду (день, година тощо) та у визначений зі Споживачем час має право опломбувати запірні пристрої газоспоживаючого обладнання Споживача, за допомогою яких Споживач самостійно обмежив чи припинив подачу газу на власні об"єкти. Повідомлення має бути складене відповідно до форми повідомлення, встановленої наказом Міністерства палива та енергетики України від 3 липня 2009 року № 338, та містити підставу припинення, дату та час, коли Споживачу необхідно самостійно обмежити чи припинити споживання газу.

8.4. Постачальник має право здійснити заходи з обмеження чи припинення газопостачання Споживачу через залучення до цих робіт Оператора ГРМ за наявності у Постачальника укладеного з Оператором ГРМ договору на виконання робіт, пов"язаних з припиненням/обмеженням газопостачання споживачам. За необхідності здійснення заходів з обмеження чи припинення газопостачання Споживачу Оператором ГРМ Постачальник надсилає Оператору ГРМ відповідне письмове повідомлення (з позначкою (повідомленням) про вручення), копію якого надсилає Споживачу (з позначкою (повідомленням) про вручення), в якому повинен зазначити підстави припинення, дату та час, коли необхідно обмежити чи припинити розподіл (транспортування) газу на об"єкт (об"єкти) Споживача. У такому разі Оператор ГРМ, відповідно до умов укладеного договору на виконання робіт, пов"язаних з припиненням/обмеженням газопостачання, здійснює відповідне обмеження чи припинення розподілу/транспортування газу з дотриманням правил безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження/припинення постачання газу, зокрема Кодексу газорозподільних систем.

8.5. У разі одержання повідомлення про припинення або обмеження постачання газу Споживач зобов"язаний з дотриманням правил безпеки обмежити (припинити) власне споживання газу, а в разі, якщо обмеження (припинення) споживання газу буде здійснюватися Оператором ГРМ/ГТС, ужити комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварійних ситуацій, та підготувати власне газоспоживаюче обладнання до обмеження (припинення) розподілу/транспортування природного газу.

8.6. У разі усунення Споживачем до зазначеного в повідомленні часу обставин, що стали причиною надіслання повідомлення про припинення або обмеження постачання газу, і при цьому, якщо Споживач завчасно (до дня припинення/обмеження) надав Постачальнику відповідні підтверджуючі документи (а Оператору ГРМ – їх копії), газопостачання не припиняється (не обмежується).

8.7. Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням Постачальника та після відшкодування Споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені Постачальником та/або Оператором ГРМ/ГТС.

IX.Форс-мажор

 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов"язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком дії непереборної сили (форс-мажорних обставин).

9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо, що об"єктивно унеможливлюють виконання зобов"язань, передбачених умовами цього Договору.

9.3. Строк виконання зобов"язань за Договором відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

9.4. Сторона, що знаходиться під дією форс-мажорних обставин, зобов"язана негайно повідомити про настання таких обставин іншу Сторону та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати належні підтверджуючі документи, отримані відповідно до чинного законодавства України.

9.5. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у встановленому чинним законодавством України порядку.

9.6. Виникнення та дія форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за газ, поставлений до їх виникнення.

X.Порядок вирішення спорів

 

10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Сторони погодили, що строк, в межах якого кожна з Сторін може звернутися до суду з вимогою про захист своїх прав у зв’язку з порушенням цього Договору, в тому числі про стягнення пені, штрафу, відсотків річних та інфляційних втрат (строк позовної давності) становить 5 (п’ять) років.

XI.Строк дії Договору та інші умови

 

11.1. Договір набирає чинності з дати його підписання, діє в частині постачання газу з «___» _____________ 20___ року до «___» _______________ 20__ року, а в частині проведення розрахунків – до повного їх завершення.

11.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення строку дії Договору жодною зі Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов. При цьому, Сторони мають внести зміни до п. 1.2. Договору щодо планових об’ємів постачання газу на продовжений строк.

11.3. Зміна, припинення чи розірвання Договору можливе за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди до Договору або за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін на підставі та в порядку, встановлених чинним законодавством України та Договором

11.4. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими представниками Сторін та скріплюються печатками (у разі їх наявності).

11.5. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України, а також платником податку на додану вартість.

Споживач ______________________________________________________________________

(статус платника податку на прибуток та ПДВ) ___________________________________________________________________________________.

11.6. Сторони зобовязуються письмово повідомляти про зміну своїх реквізитів (найменування, місцезнаходження, організаційно-правової форми, банківських реквізитів, змін у статусі платника податків тощо) не пізніше ніж через десять днів після настання таких змін.

11.7. У разі наміру Споживача укласти договір про постачання газу з будь-яким іншим постачальником (далі - новим Постачальником) та за відсутності заборгованості перед діючим Постачальником, Споживач, не пізніше ніж за двадцять п"ять днів до початку поставки газу від нового Постачальника, повідомляє про це діючого Постачальника та зобов’язаний повністю розрахуватися з ним за весь об’єм газу, замовлений до дня початку поставки газу новим Постачальником.

11.8. Цей Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Постачальника, другий – у Споживача.

11.9. Сторони домовились у відповідності до чинного законодавства України про обов`язковість скріплення цього Договору печатками Сторін (у разі їх наявності).

11.10. Усі додаткові угоди та додатки до Договору (у разі їх наявності) становлять його невід"ємну частину.

XII.Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

 

ПОСТАЧАЛЬНИК

СПОЖИВАЧ

ДП «КиївГазЕнерджи»:

Місцезнаходження:

01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 4Б

Код ЄДРПОУ: 39835779

Код платника ПДВ: 398357726559

п/р 26007014767901

в ПАТ «Альфа-банк», м. Київ,

МФО 300346

UA313226690000026006300016928

тел. 044 495-04-05; 097 495-04-05

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Директор

 

____________________ Титаренко А.О.

МП

_____________________________________

 

Місцезнаходження:

_______________________________________

Код ЄДРПОУ: __________________________

Код платника ПДВ: ______________________

п/р_____________________________________

в_______________________________________

МФО___________________________________

тел._____________________________________

e-mail:__________________________________

 

________________________________________

 

______________________/_________________

МП